Změna zákoníku práce

S účinností od 1. 7. 2017 je připravována novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, která s sebou přinese nemálo změn, jež budou svědčit především ve prospěch ochrany zaměstnance jakožto slabší strany v pracovněprávním vztahu. V tomto článku Vám představíme nejpodstatnější z nich.

Přečtěte si více >>>

Novela nového občanského zákoníku

Dne 30. 12. 2016, tedy zveřejněním zákona č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a další související zákony, ve Sbírce zákonů, došlo k první velké novelizaci občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014. Nebyl však novelizován pouze samotný zákon, ale změny dostály i některé zákony související, např. zákon o soudních poplatcích, notářský řád, zákon o katastru nemovitostí nebo zákon o zvláštních řízeních soudních. Jednotlivá změněná ustanovení nenabývají účinnosti k jednomu datu, nýbrž některá z nich jsou účinná již k datu vyhlášení, některá k 28. 2. 2017, ale všechna ustanovení by měla být účinná ke dni 1. 1. 2018. Účelem tohoto článku je shrnout nejdůležitější změny obsažené v dané novele.

Přečtěte si více >>>

Přeprava třetích osob ve služebním vozidle

Úprava přepravy třetích osob ve služebních vozidlech s sebou přináší spoustu odlišností od přepravy zaměstnanců. Užívání služebních vozidel by mělo být primárně upraveno vnitřními předpisy zaměstnavatele, případně tato situace také může být upravena přímo smlouvou o užívání služebního vozidla. Pokud zaměstnavatel tuto situaci upraví už předem v těchto předpisech či ve smlouvě, vyhne se tím případným možným problémům. Přečtěte si více >>>