Pracovní právo

 • sepsání pracovních smluv, výpovědí, dohod o hmotné odpovědnosti,
 • vypracování pracovních řádů, interních směrnic,
 • právní pomoc při kolektivním vyjednávání,
 • zastupování zaměstnavatele/zaměstnance v soudních řízeních týkajících se rozvázání pracovního poměru, náhrady škod apod,
 • konzultace v oblasti práv a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů, v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • právní pomoc při uplatnění nároků z pracovních úrazů, nemocí z povolání,
 • nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru,
 • náhrada škody z pracovně právních vztahů,
 • zajištění pracovních podmínek zaměstnanců v souladu s právními předpisy,
 • rovné zacházení a zákaz diskriminace,
 • přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů,
 • tvorba interních předpisů, směrnic a pracovních řádů,
 • komplexní pracovněprávní poradenství, příprava a revize návrhů dokumentů.