Novela nového občanského zákoníku

Dne 30. 12. 2016, tedy zveřejněním zákona č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a další související zákony, ve Sbírce zákonů, došlo k první velké novelizaci občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014. Nebyl však novelizován pouze samotný zákon, ale změny dostály i některé zákony související, např. zákon o soudních poplatcích, notářský řád, zákon o katastru nemovitostí nebo zákon o zvláštních řízeních soudních. Jednotlivá změněná ustanovení nenabývají účinnosti k jednomu datu, nýbrž některá z nich jsou účinná již k datu vyhlášení, některá k 28. 2. 2017, ale všechna ustanovení by měla být účinná ke dni 1. 1. 2018. Účelem tohoto článku je shrnout nejdůležitější změny obsažené v dané novele.

První významnou změnou je ustanovení § 35 OZ. Nově zákonný zástupce nezletilého, který nedosáhl 16 let, už nemůže rozvázat pracovněprávní vtah nezletilého, ani pokud by to bylo v zájmu jeho vzdělání, vývoje nebo zdraví. Pokud bude nezletilý uzavírat pracovní poměr či některou z dohod, bude muset splňovat věk (minimálně 15 let) a bude muset mít ukončenou povinnou školní docházku. Z tohoto ustanovení dále vyplývá, že pracovní smlouva nebo dohoda může být podepsána ještě v průběhu školního roku, jako den nástupu do práce nesmí být stanoven den školního roku, tedy nejdříve lze práci vykonávat až k 1. červenci. (účinnost od 28. 2. 2017)

U nájmu došlo ke snížení kauce, kterou nájemce zaplatil pronajímateli jako jistotu za řádné plnění svých povinností. Z šestinásobku měsíčního nájemného tak byla tato jistota snížena pouze na trojnásobek. Tato výše byla nepřiměřeně vysoká a bránila nemajetnějším ke standardnímu bydlení. (účinnost od 28. 2. 2017)

Do § 921 OZ byl včleněn nový odstavec 2, který stanoví možnost osoby oprávněné požadovat po osobě povinné (tj. té, která je v prodlení s placením výživného), zaplacení úroků z prodlení.

Další zásadní změna se týká ustanovení § 1124 a § 1125 OZ. Nově se vracíme k úpravě, která tu byla za účinnost starého občanského zákoníku. Spoluvlastníci budou mít opět při převodu předkupní právo. Toto předkupní právo se opět uplatní jak u převodů úplatných (kterým je třeba koupě), tak bezúplatných (jako např. darování). Omezení bude však spočívat v převodu podílu na osobu blízkou, jako tomu bylo za účinnosti starého občanského zákoníku. Kromě toho bude dána možnost se předkupního práva vzdát, což bude zavazovat i právní nástupce spoluvlastníka, který se předkupního práva vzdal. Skutečnost, že se spoluvlastník vzdal předkupního práva, se bude zapisovat do katastru nemovitostí. (účinnost od 1. 1. 2018)

Z odstavce 2 § 1988 týkajícího se započtení zmizí zákaz započtení proti pohledávce mzdy, platu, odměny ze smlouvy o výkonu závislé práce zakládající mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem obdobný závazek a náhradě mzdy nebo platu ve výši přesahující jejich polovinu (účinnost od 28. 2. 2017)

Další změny:

  • 59 – omezení svéprávnosti až na 5 let v případě, že je zjevné, že se zdravotní stav osoby v době 3 let nezlepší (účinnost od 28. 2. 2017)
  • 113 odst. 2 – změna ustanovení týkajících se pitvy a nakládání s tělem po smrti zemřelého člověka (účinnost od 28. 2. 2017)
  • 441 odst. 2 – vyžaduje-li se pro právní jednání forma veřejné listiny, postačí, bude-li plná moc k tomuto právnímu jednání udělena v písemné formě s úředně ověřenými podpisy (účinnost od 28. 2. 2017)
  • 509 – terminologická změna pojmu inženýrských sítí na pojem liniových staveb (účinnost 28. 2. 2017)
  • 2301 – dojde k prodloužení lhůty pro vyklizení bytu zvláštního určení (na 6 měsíců), (účinnost od 28. 2. 2017)
  • novinky ohledně svěřeneckých fondů