Změna plátce daně z nabytí nemovitých věcí

Dne 5. 8. 2016 byl ve sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 254/2016 Sb., kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nemovitých věcí. Po uplynutí legisvakanční lhůty tato novela zákona nabývá účinnosti 1. 11. 2016.

Daň z nabytí nemovitých věcí, ještě donedávna známá jako daň z převodu nemovitých věcí, se odvádí při úplatném převodu nemovitostí, tedy při prodejích a směnách.

Podle dosavadní právní úpravy se převodce vlastnického práva (prodávající) a nabyvatel (kupující) mohou dohodnout, kdo z nich daň z nabytí nemovitosti zaplatí. V případě, že se nedohodnou, daň platí převodce. K dohodám docházelo ve velmi malém procentu případů, tedy daň zpravidla hradil prodávající.

Novelou zákonného opatření Senátu č. 254/2016 Sb., která bude účinná již od 1. 11. 2016, se tahle situace změní. Daň z nabytí nemovitosti bude ve všech případech platit výlučně nabyvatel, přičemž strany nebudou mít možnost jiného ujednání. Tahle změna je dle zákonodárce odůvodněna tím, že nabyvatel má logicky větší zájem na zaplacení daně. Převodce, který vlastnické právo k nemovitosti převádí na jinou osobu, nebude mít s nemovitostí již nic do činění, a proto má větší motivaci daň zaplatit nabyvatel, u kterého se předpokládá, že v nemovitosti bude například bydlet, zdržovat se v ní nebo ji jiným způsobem užívat.

Tímto se také automaticky ruší dosavadní institut ručení, kdy v případě, že podle dosavadní právní úpravy převodce daň nezaplatil, stát se zhojil na nabyvateli.

Výše daně z nabytí nemovitosti přitom zůstane stejná jako dosud – 4 % z nabývací hodnoty nemovitosti. To se promítne do finančních prostředků nabyvatele, který si bude muset připravit kromě sjednané ceny za nemovitost navíc i prostředky k zaplacení daně. Tohle bylo dosud z pohledu nabyvatele výhodnější. Jestliže daň platil převodce, mohl ji zaplatit rovnou z kupní ceny.

Zatím není podle odhadců jasné, zda novelou dojde ke zvyšování nebo snižování cen nemovitostí na trhu. Zda prodávající budou nuceni snižovat ceny nemovitostí o výši daní z jejich nabytí, ukáže teprve poptávka po nemovitostech. Je totiž možné, že kupující vyšší cena neodradí, čímž by tedy naopak docházelo ke zdražování.

Novela obsahuje i změny týkající se osvobození od daně. Nově jsou od daně z nabytí nemovitosti osvobozeny územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí, a to v případech, kdy dochází k nabytí nemovitosti do jejich vlastnictví. V souvislosti s tím nemají povinnost podávat daňové přiznání.

Osvobození se nově vztahuje i na první úplatné nabytí stavby rodinného domu nebo jednotky v bytovém domě. K nabytí musí dojít v době 5 let ode dne dokončení nebo začátku užívání těchto nemovitostí, a to podle toho, který den nastane dříve. Tohle osvobození se nevztahuje na případy nabytí rozestavěné stavby nebo rozestavěné jednotky.