Odpovědnost za vadu a záruka za jakost

I přestože je „nový“ občanský zákoník účinný již více než 4 roky, některé instituty jím zavedené nejsou doteď zcela vyjasněné.

Jedním z těchto institutů je odpovědnost prodávajícího za vady podle ustanovení § 2165 OZ, které říká, že kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

 

Znamená to ovšem, že prodávající odpovídá za bezvadnost věci pouze a jen při jejím převzetí kupujícím. Během 24 měsíční lhůty se vada věci může projevit, aby kupující mohl úspěšně vadnou věc reklamovat.

Dle předchozí právní úpravy platilo, že kupující mohl práva z vad uplatnit kdykoliv ve lhůtě bez nutnosti prokazování jejich vzniku, tedy bez nutnosti dokazování, že tu vada byla už při převzetí věci. Zda na tuhle úpravu navázala i ta nová, se názory odborníků liší.

Jeden směr tohle ustanovení vykládá „po staru“, nicméně objevují se i odlišné názory. Část odborníků dotčené ustanovení interpretuje tak, že do 6 měsíců od převzetí platí vyvratitelná domněnka, že vada na věci při převzetí již byla, tedy že kupující nemusí nic prokazovat. Po uplynutí 6 měsíců je ale na kupujícím, aby prokázal, že věc byla vadná již při převzetí. Jaký výklad se bude používat v praxi, ukáže až judikatura.

V souvislosti s tímto ustanovením je nutno zmínit i záruku za jakost.

Záruka za jakost může být buď prodávajícím jednostranně poskytnuta, nebo smluvními stranami sjednána, a poskytuje garanci, že si zboží po určité době udrží obvyklé vlastnosti a bude způsobilé k používání pro obvyklý účel. V běžných případech nemůže prodávající tuto záruku stanovit kratší, než je 24 měsíční lhůta. K takovým ustanovením se pak nepřihlíží. Má se za to, že možnost prodlužování záruk za jakost má za následek určitou soutěž mezi prodávajícími, kteří se snaží pro sebe získat co nejvíce spotřebitelů.

Uvedené ale neplatí právě v odst. 2 ustanovení § 2165 OZ, které říká, že je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.  Což znamená, že pokud zboží představuje spotřební věci, jako jsou baterie, žárovky, nebo i např. ponožky, jejichž životnost je často kratší než oněch 24 měsíců, jejich reklamace je možná pouze po dobu, po kterou lze věc použít, tedy dobu na nich uvedenou.

V neposlední řadě je nutno zmínit, že spotřebitel musí být o kratší době životnosti informován výslovně. V opačném případě hrozí, že kupující bude mít právo uplatnit odpovědnost za vady bez ohledu na záruku za jakost.