GDPR

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

 

 1. Správce osobních údajů

Advokátní kancelář Paroulek, JUDr. Jan Paroulek, se sídlem Čelakovského 1859/6, 678 01 Blansko, IČ: 662 21 340, e-mail: ak@ak-pr.cz, tel.: +420 516 419 464 (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Máte-li jako subjekt údajů jakékoli dotazy, které se týkají tohoto sdělení nebo shromažďování, zpracování a ochrany jeho osobních údajů, můžete kontaktovat správce na e-mailové adrese ak@ak-pr.cz nebo na recepci v sídle Advokátní kanceláře.

 1. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce. Osobní údaje mohou být zpracovány rovněž k ochraně oprávněného zájmu správce osobních údajů nebo na základě souhlasu poskytnutého subjektem údajů.

Dle účelu zpracování jsou zpracovávány zejména následující osobní údaje:

Adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (zejména: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, IČO, adresa trvalého pobytu), údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (zejména: e-mailová adresa, telefonní číslo a jiné obdobné informace), popisné informace (např. číslo bankovního účtu).

Osobní údaje, které správce zpracovává se souhlasem subjektu údajů jsou vedeny v souhlasu se zpracováním osobních údajů, který byl udělen subjektem údajů správci.

 1. Příjemci osobních údajů

Správce zpřístupňuje osobní údaje pouze oprávněným zaměstnancům a spolupracujícím advokátům nebo jednotlivým zpracovatelům osobních údajů na základě smluvního závazku, přičemž k tomuto zpřístupnění dochází vždy pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a rovněž na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

 • Správce osobních údajů je ve stanovených případech oprávněn, resp. povinen některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů orgánům veřejné moci nebo orgánům činným v trestním řízení. Osobní údaje mohou být dále předány poskytovatelům údržby informačního systému, přičemž další příjemci mohou být stanoveni dle potřeb nebo dle pokynů subjektu údajů.
 1. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho sídle, a to jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, spolupracujícími advokáty, příp. pověřeným zpracovatelem. Za účelem ochrany a zpracování osobních údajů správce přijal potřebná technicko-organizační opatření, zejména taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 1. Doba zpracování osobních údajů

Správce používá a uchovává osobní údaje po nezbytně nutnou dobu k zajištěná všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je správce povinen uchovávat osobní údaje dle obecných právních předpisů. S osobními údaji je následně naloženo dle platné právní úpravy, a to zejména dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a nařízení GDPR.

 1. Poučení o právech subjektů údajů
 • Právo na přístup k osobním údajům znamená, že subjekt údajů má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Subjekt údajů má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli doplnit.
 • Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a subjekt údajů o to požádá.
 • Subjekt údajů má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku.
 • Právo na přenositelnost údajů dává subjektu údajů možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
 • V případě, že je subjekte údajů klientem správce, právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude subjekt údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 1. Informování o zásadách a pravidlech zpracování
 • Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.
 • Toto informační sdělení může být kdykoliv aktualizováno, a to z důvodu změny postupu Advokátní kanceláře pro zpracování osobních údajů. O takové skutečnosti budou subjekty údajů informovány prostřednictvím oznámení uveřejněným na webových stránkách správce.