Novinky ve stavebním zákoně

Rok 2018 přinesl spoustu novinek, jednou z nich je také novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu – stavebního zákona. Tímto článkem Vám představíme ty nejzajímavější.

Hned v úvodu novela zakotvuje novou definici pojmu soubor staveb. Souborem staveb jsou vzájemné související stavby, kterými se v rámci jednoho stavebního záměru uskutečňuje výstavba na souvislém území nebo za společným účelem. Stavbou hlavní je stavba, která určuje účel výstavby souboru staveb, vedlejší stavbou je pak stavba, která svým účelem užívání nebo umístěním souvisí a zabezpečuje uživatelnost hlavní stavby nebo doplňuje její účel.

Co se týká praktičtější části – novela přinesla změny u staveb na ohlášení.

Nově u staveb na ohlášení postačí, aby stavebník k ohlášení připojil souhlasy osob, jejichž vlastnické právo nebo právo odpovídající věcnému břemenu k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být prováděním stavebního záměru přímo dotčeno. Což znamená, že okruh osob, které musí dát souhlas, může být menší, než před novelou – souhlasů totiž nemusí být potřeba od všech sousedů, jejichž pozemek hraničí s pozemkem stavebníka, ale pouze těch, kteří můžou být stavbou dotčeni.

Co se týká ohlášení jednoduchých staveb – např. garáží – ohlášení nově postačuje u staveb až do 70 m2 celkové zastavené plochy, na rozdíl od předchozích 50 m2. Mezi stavby nevyžadující rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nyní patří i oplocení do výšky 2 m, nicméně tato nesmí hraničit s veřejně přístupnými pozemními komunikace nebo s veřejným prostranstvím a musí se nacházet v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše. Rozhodnutí ani souhlas nevyžadují nově ani prodejní stránky, konstrukce a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov, ale jejích umístění nesmí přesáhnout 30 po sobě jdoucích dnů.

Jednou z nejzásadnějších novinek je však fakt, že většina staveb (především rodinných domů) nebude již vyžadovat kolaudaci. Stavební úřad tak nebude provádět závěrečnou kontrolní prohlídku stavby a bude pouze na stavebníkovi, odkdy se rozhodně stavbu užívat. Pro účely přidělení popisného čísla stavebník na formuláři vyzve stavební úřad, aby vyzval příslušnou obec o přidělení takového čísla.

S uvedeným také souvisí, že provádění změn stavby v průběhu realizace, které by byly projednávány až v rámci kolaudace, již není možné. Stavebníkovi tedy nezbývá jiný postup než podat žádost o povolení nebo ohlášení změny stavby před dokončením stavby.

Na závěr je důležité zdůraznit, že tyto novinky (především týkající se kolaudace) se týkají stavebníků, kteří začali s výstavbou již před účinností novely – týká se tedy všech, kteří dokončí stavbu po 31. 12. 2017.