Novela zákona o zaměstnanosti – agenturní zaměstnávání

Minulý týden byla schválena novela zákona č. 435/2004 Sb., zákona o zaměstnanosti, která mimo jiné dopadá i na zprostředkování práce agenturami práce.  Tato novela by měla nabýt účinnosti v červnu/červenci tohoto roku.

Po účinnosti novely budou agentury nuceny k žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání po splnění stanovených podmínek složit kauci ve výši 500 000 Kč, která se poskytuje na zvláštní účet Generálního ředitelství Úřadu práce. Dojde-li pak k zániku tohoto povolení, stane se tato částka přeplatkem osoby, která kauci poskytla. Tato pak bude mít nárok na vrácení tohoto přeplatku, a to nejpozději do 60 dnů ode dne zániku tohoto povolení.

Povinnost složení této kauce se bude vztahovat i na již existující a fungující agentury práce, které budou povinny zaplatit tuto kauci do třech měsíců od účinnosti novely, jinak jim povolení ke zprostředkování zaměstnání zanikne.

Účelem tohoto opatření je eliminovat množství účelově založených agentur práce, posílení důvěryhodnosti agenturního zaměstnávání, jakož i posílení postavení seriózních agentur práce, které disponují potřebným zázemím a materiálním vybavením.

Co se týká podmínek udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání fyzické osobě, kromě dosažení 18 let věku, svéprávnosti, bezúhonnosti, odborné způsobilosti a bydliště na území České republiky, je novou podmínkou, aby tato fyzická osoba v posledních 3 letech nevykonávala funkci odpovědného zástupce u právnické osoby, statutárního orgánu nebo orgánu právnické osoby, které bylo odejmuto povolení ke zprostředkování zaměstnání např. z důvodu nesplňování podmínek pro povolení, trestné činnosti v souvislosti s touto činností, z důvodu zprostředkování zaměstnání bez potřebného pojištění nebo porušení dalších povinností uvedených v tomto zákoně.

Novela přinese i úpravu funkce odpovědného zástupce. Tato funkce může být nově vykonávána pouze v pracovním poměru s pracovní dobou sjednanou v rozsahu nejméně 20 hodin týdně. Splnění této podmínky se nebude vyžadovat u fyzické osoby, která je současně statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu této právnické osoby. Cílem této úpravy je především to, aby byla činnost odpovědného zástupce více a lépe spjata s činností agentury. Tuto podmínku budou muset opět splňovat již fungující agentury, a to do 3 měsíců od účinnosti novely.

Podle současného zákona o zaměstnanosti nesmí agentura dočasně přidělit k výkonu práce u uživatele zaměstnance, kterému byla vydána zaměstnanecká karta, modrá karta, nebo kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání. Novelou se tohle omezení zrušuje, a to především kvůli tomu, aby agentura mohla k uživateli dočasně přidělit cizince (státního příslušníka země mimo EU).