Nejdůležitější legislativní změny v roce 2015

S novým rokem přichází i několik legislativních změn. 

Omezení limitu pro platby v hotovosti

Dne 1. 12. 2014 vešla v účinnost novela č. 261/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu, přičemž v části druhé došlo ke změně zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pozdějších přepisů. Nejdůležitější změna, kterou tato novela přináší, je snížení limitu pro platby v hotovosti z 350.000,-Kč na 270.000,-Kč. Tento limit se bude beze všeho vztahovat i na dary a půjčky. V této novele je přímo stanovena povinnost odmítnout hotovostní platbu nad tento stanovený limit. Při porušení této povinnosti může být fyzickým osobám uložena pokuta až ve výši 500.000,-Kč.  Dále tato novela mimo jiné přizpůsobuje legislativní stav novému občanskému zákoníku tím, že mění zákon č. č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí.

Zrušení regulačních poplatků

Zákonem č. 256/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, byly počínaje 1. lednem 2015 zrušeny třicetikorunové poplatky u lékaře a za recept v lékárnách. Tyto poplatky byly vybírány s jistými výjimkami za předepsaný recept, za návštěvu praktického lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost a v neposlední řadě za návštěvu ambulantních specialistů (zubního lékaře, ženského lékaře, klinického psychologa, klinického logopeda a dalších specialistů). Již dříve byly rozhodnutím Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 36/11 dne 20. června 2013 s účinností od 1. ledna 2014 zrušeny poplatky za poskytnutí hospitalizace v ústavní péči a poplatky za nadstandardní služby.

Jediným poplatkem, který tedy ve zdravotnictví zůstal zachován, je devadesátikorunový poplatek za návštěvu na za využití lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby v oboru zubní lékařství v pracovní dny v době od 17 do 7 hodin, v sobotu, neděli a ve svátek, není-li tato doba pravidelnou ordinační dobou.

Novela živnostenského zákona

Dne 1. 1. 2015 nabyla účinnosti novela č.  140/2014 Sb., která mění zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon. Tato novela především přizpůsobuje český právní řád požadavkům mezinárodních norem. Největší změny, které tato novela přinesla, zahrnují snížení administrativní zátěže podnikatelů a o ochranu jejich osobních údajů.

Pro snížení této zátěže je odstraněna povinnost podnikatelů předkládat úřadům mnohé dokumenty, které jim byly předloženy už v minulosti (např. není nutné opakovaně předkládat doklad prokazující odbornou způsobilost, výpis z evidence trestů či doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor)), jedná se ale pouze o doklady, které budou úřadu předloženy po 1. 1. 2015.

Změnou související s ochranou osobních údajů, je stanovení čtyřleté lhůty ode dne zaniknutí živnostenského oprávnění, po které se údaje o podnikatelích stanou neveřejnými a kdy fakticky dojde k jejich přesunu do neveřejné části živnostenského rejstříku. Tyto údaje z neveřejné části poté budou poskytovány pouze těm, kteří prokážou právní zájem či správním orgánům. V případě obnovení živnostenské činnosti subjektu budou tyto údaje opět navráceny do veřejné části rejstříku.

Dále je touto novelou rozšířen katalog údajů, které budou součástí neveřejné části živnostenského rejstříku, a to údaj o bydlišti, údaj o místě pobytu na území ČR, údaj o bydlišti mimo území ČR a rodné číslo.

Energetické štítky

V současné době probíhá novelizace energetického zákona, tento zákon by měl nabýt účinnosti v druhé polovině roku 2015. Novelizace energetického zákona stanovuje, že pro domu postavěné před rokem 1947, které neprošly větší rekonstrukcí, nebude třeba obstarávat energetické štítky. U novějších staveb tyto štítky budou povinné a budou muset být povinně zveřejněny při veškeré inzerci nemovitostí.  Dále novela tohoto zákona také ruší povinnost udělovat licence pro malé fotovoltaické elektrárny. Osud této chystané novely je ale stále nejistý z důvodu nesouladu se stanovisky Energetického regulačního úřadu. Situaci týkající se novelizace energetického zákona pro Vás budeme sledovat a včas Vás informovat.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>